Http’yi Https’e Yönlendirmek

23 Kasım

2015

Php de http’yi https’e yönlendirmek için .htaccess dosyasına aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır.


RewriteEngine On

RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$

RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI}

Abap İcon Listesi Programı

12 Kasım

2015
Abap İcon Listesi

Abap İcon Listesi Programı Kodlarını Ekrana Yazan Program Aşağıdaki Gibidir:


REPORT ZIE_ICON_LIST.
TABLES: ICON.
INCLUDE <ICON>.
FIELD-SYMBOLS: <F>.

SELECT * FROM ICON.
  ASSIGN (ICON-NAME) TO <F>.
  WRITE:  /(5) <F>, 20 '@',21 ICON-ID+1(2),23 '@',ICON-OLENG,
      ICON-BUTTON,ICON-STATUS,ICON-MESSAGE,ICON-FUNCTION,
      ICON-NAME.
ENDSELECT.