Asp.Net Https Yönlendirme

06 Şubat

2017

Sitemizi https’e yönlendirmemiz için Global.asax dosyasına aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır.

protected void Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e)
{
if (HttpContext.Current.Request.IsSecureConnection.Equals(false) && HttpContext.Current.Request.IsLocal.Equals(false))
{
Response.Redirect("https://" + Request.ServerVariables["HTTP_HOST"] + HttpContext.Current.Request.RawUrl);
}
}

08 Ağustos

2015

ASP.Net postback sonrasında scrollun konumunu koruması için yapılması gerekenler:

1.Page Directive de MaintainScrollPositionOnPostback=”true” özelliğini true yapmak gerekiyor.


<%@ Page Title=”” Language=”C#” AutoEventWireup=”true” 
MaintainScrollPositionOnPostback=”true” CodeBehind=”Default.aspx.cs” Inherits=”Default” %>

Web.config de maintainScrollPositionOnPostBack=”true” eklendiğinde tüm sayfalar için geçerli olacaktır.


<pages>
<pages maintainScrollPositionOnPostBack=”true”>
</pages>

Asp.Net ile Dinamik Meta Tag ları Ekleme

04 Ağustos

2015

.Net 3.5 için namespace adımız


using System.Web.UI.HtmlControls;

Namespace alanımızı ekledikten sonrada Size uygun kod kısmına aşağıdaki kodları ekledinizmi bu işlem tamamdır.


string baslik = "";
 
string anahtarKelimeler = "";
 
string aciklama = "";
 
 
 
Page.Title = baslik;
 
 
 
HtmlMeta meta = new HtmlMeta();
 
meta.Name = "keywords";
 
meta.Content = anahtarKelimeler;
 
Header.Controls.Add(meta);
 
 
 
meta = new HtmlMeta();// her Meta için yeni bir HtmlMeta nesnesi oluşturuyoruz.
 
meta.Name = "description";
 
meta.Content = aciklama;
 
Header.Controls.Add(meta);

Asp.net 4.0 için ise aşağıdaki kodları eklemeniz yeterlidir.


Page.MetaDescription = aciklama;
 
Page.MetaKeywords = anahtarKelimeler;
 
Page.Title = baslik;

Googla Page Rank Sorgulama

14 Temmuz

2015

PageRank, Google’ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş 0′dan 10′a kadar olan bir değerdir. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir. Pagerank, değer olarak sitenizin Google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının sitenizi kontrol etme sıklığını etkiler.
ASP.NET’te Google Pagerank Sorgulama:

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Net; // Eklemeyi unutmayınız
using System.IO; // Eklemeyi unutmayınız
using System.Text.RegularExpressions; // Eklemeyi unutmayınız

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

private const UInt32 myConst = 0xE6359A60;
private static void _Hashing(ref UInt32 a, ref UInt32 b, ref UInt32 c)
{
a -= b; a -= c; a ^= c >> 13;
b -= c; b -= a; b ^= a << 8; c -= a; c -= b; c ^= b >> 13;
a -= b; a -= c; a ^= c >> 12;
b -= c; b -= a; b ^= a << 16; c -= a; c -= b; c ^= b >> 5;
a -= b; a -= c; a ^= c >> 3;
b -= c; b -= a; b ^= a << 10; c -= a; c -= b; c ^= b >> 15;
}
public static string PerfectHash(string theURL)
{
string url;
url = string.Format(“info:{0}”, theURL);
int length = url.Length;
UInt32 a, b;
UInt32 c = myConst;
int k = 0;
int len = length;
a = b = 0x9E3779B9;
while (len >= 12)
{
a += (UInt32)(url[k + 0] + (url[k + 1] << 8) + (url[k + 2] << 16) + (url[k + 3] << 24)); b += (UInt32)(url[k + 4] + (url[k + 5] << 8) + (url[k + 6] << 16) + (url[k + 7] << 24)); c += (UInt32)(url[k + 8] + (url[k + 9] << 8) + (url[k + 10] << 16) + (url[k + 11] << 24)); _Hashing(ref a, ref b, ref c); k += 12; len -= 12; } c += (UInt32)length; switch (len) { case 11: c += (UInt32)(url[k + 10] << 24); goto case 10; case 10: c += (UInt32)(url[k + 9] << 16); goto case 9; case 9: c += (UInt32)(url[k + 8] << 8); goto case 8; case 8: b += (UInt32)(url[k + 7] << 24); goto case 7; case 7: b += (UInt32)(url[k + 6] << 16); goto case 6; case 6: b += (UInt32)(url[k + 5] << 8); goto case 5; case 5: b += (UInt32)(url[k + 4]); goto case 4; case 4: a += (UInt32)(url[k + 3] << 24); goto case 3; case 3: a += (UInt32)(url[k + 2] << 16); goto case 2; case 2: a += (UInt32)(url[k + 1] << 8); goto case 1; case 1: a += (UInt32)(url[k + 0]); break; default: break; } _Hashing(ref a, ref b, ref c); return string.Format("6{0}", c); } public static int MyPR(string myURL) { string strDomainHash = PerfectHash(myURL); string myRequestURL = string.Format("http://toolbarqueries.google.com/" + "search?client=navclient-auto&ch={0}&features=Rank&q=info:{1}", strDomainHash, myURL); try { HttpWebRequest myRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(myRequestURL); string myResponse = new StreamReader( myRequest.GetResponse().GetResponseStream()).ReadToEnd(); if (myResponse.Length == 0) return 0; else return int.Parse(Regex.Match(myResponse, "Rank_1:[0-9]:([0-9]+)").Groups[1].Value); } catch (Exception) { return -1; } } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Label1.Text = "Pagerank değeri: " + MyPR(TextBox1.Text)+"/10"; } }


        

        

Alexa Page Rank Çekme

14 Temmuz

2015

Alexa sitesinden .NET ile herhangi bir sitenin page rank değerini çekmek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz :

public int GetAlexaRank(string domain)
{
var alexaRank = 0;
try
{
var url = string.Format(“http://data.alexa.com/data?cli=10&dat=snbamz&url={0}”, domain);
var doc = XDocument.Load(url);
var rank = doc.Descendants(“POPULARITY”).Select(node => node.Attribute(“TEXT”).Value)
.FirstOrDefault();

if (!int.TryParse(rank, out alexaRank))
alexaRank = -1;
}
catch (Exception)
{
return -1;
}
return alexaRank;
}

Proje Dosyası :

Alexa_sorgulama